اسفند ۱۳۴۴: جشن سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در باشگاه دانشگاه