تیر ۱۳۵۲: ضیافت سندیکای نویسندگان با حضور آقای نخست وزیر در باشگاه شهرداری