مقالات

 • از گوشه و کنار تاریخ، اسراری تازه و ناگفته از اعتصاب 62 روزۀ مطبوعات، مجلۀ گزارش، شمارۀ 35، بهمن 1372، برگۀ 32 – 35
 • با ایجاد کارخانه ذوب‌آهن تحول بزرگی در ایران آغاز می‌شود، نشریۀ بورس، دورۀ نخست، یکم شهریور 1342، شمارۀ یک، برگۀ 30 – 32
 • تأسیس روابط عمومی جز برای مؤسسات بخش خصوصی باید ممنوع باشد، نشریۀ گزارش، خرداد و تیر 1372، شمارۀ 28 و 29، برگه‌های 16 و 18 و 20
 • تشکل‌های صنفی مطبوعات در ایران، نشریۀ کلک، شماره 84، اسفند 1375، برگۀ 199 – 245
 • خبرنگاری باید در جوهرۀ انسان باشد، روزنامۀ ایران، شمارۀ 413، سال دوم، شنبه 16 تیرماه 1376.
 • سانسور و خودسانسوری یک پدیدۀ شوم در تاریخ مطبوعات، نشریۀ گزارش، شمارۀ 28 و 29، آذر 1372، برگۀ 10 – 21.
 • صادرات غیر نفتی و تجربه‌ای از گذشته‌ها، نشریۀ گزارش، شمارۀ 58، آذر 1374، برگۀ 36 – 37.
 • مطبوعات ایران در دورۀ پهلوی، بخش یکم، نشریۀ رسانه، تابستان 1372، شمارۀ 14، برگۀ 32 – 51
 • مطبوعات ایران در دورۀ پهلوی، بخش دوم، نشریۀ رسانه، پاییز 1372، شمارۀ 15، برگۀ 46 – 53
 • مطبوعات ایران در دورۀ پهلوی، بخش سوم، نشریۀ رسانه، زمستان 1372، شمارۀ 16، برگۀ 72 – 91
 • مطبوعات ایران و مقولۀ روزنامه‌نگاران صاحب آوازه، نشریۀ گزارش، شمارۀ 73 و 74، اسفند 1375 و فروردین 1376، برگۀ 102 – 111.
 • یادی از ذبیح‌الله منصوری، نشریۀ چیستا، شهریور 1365خ، شمارۀ 31، برگۀ 20 – 26.