مهر ۱۳۵۰: جشن سالانه سندیکای روزنامه نگاران در کاخ مرکزی جوانان