مهر ۱۳۵۱: آغاز ساختمان آپارتمان‌های شرکت تعاونی مسکن سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات