گالری

مهر ۱۳۵۲: جشن سندیکای نویسندگان و خبرنگاران

مهر ۱۳۵۵: آغاز پانزدهمین سال فعالیت سندیکای نویسندگان همراه با گشایش نخستین مجموعه آپارتمان‌های آماده به سکونت اعضای سندیکا

۱۳۵۵: در کتابخانه شخصی